Pravidla prodejní akce AEG

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce AEG (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 17. 10. 2022 00:00 hod. do 18. 12. 2022 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce a výše dárkových poukazů:

Zákazník, který zakoupí některý z těchto produktů značky AEG a splní-li ostatní podmínky akce, získá následující bonus v podobě dárkového poukazu do internetového obchodu Freshlabels.cz

Dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč pro modely zařazené do akce:

Pračky kombinované se sušičkou: L6WNJ68WC, L7WBEN69S, L7WBGO47WC, L7WBGO48WC, L8WBC61SCC
Sušičky: T7DEG47W, T8DBE48SC, T8DBG48SC, T8DBG48WC, T8DEE48SC, T8DEG48SC, TR718L4C, TR818A4C

Dárkový poukaz v hodnotě 2 500 Kč pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T8DBE68SC, T8DBG68SC, T8DBG68WC, T8DBK68WC, T8DFE68SC, T8DSE68SC, TR818A2C, TR819P4C, TR838P4C, TR938H2C, TR838H4C

Dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T8DBC49SC, T8DEE68SC, T9DBE69SC, T9DEC68SC, TR938H4C, TR939I4C, TR939M4C, T8DEC68SC, T8DEA68S

Dárkový poukaz v hodnotě 4 000 Kč pro modely zařazené do akce:

Sušičky: T9DBA68SC, T9DBB89BC, T9DBC68SC, TR939M4ZC, TR939M6C, TR938M6C

Pračky kombinované se sušičkou: L9WBAN61BC, L9WBCN61B, L9WBE49W

Dárkové poukazy pro kombinaci modelu sušičky a pračky:

Dárkový poukaz v hodnotě 3 000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce. Platí pro sety s pořizovací cenou do 35 000 Kč.

Dárkový poukaz hodnotě 5 000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce.  Platí pro sety s pořizovací cenou od 35 001 Kč do 49 999 Kč.

Dárkový poukaz hodnotě 6 000 Kč platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazené do akce.  Platí pro sety s pořizovací cenou od 50 000 Kč.

Modely praček zařazených do akce:

Platí pouze pro kombinaci modelu sušičky a pračky zařazených do akce.

Oba produkty musí být zakoupeny v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Akce se nevztahuje se na samostatně zakoupené pračky AEG.

Za pořizovací cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu včetně DPH.

Do finální ceny se nezapočítává doprava a jiné příslušenství zakoupené v rámci nákupu.

V případě, že zákazníkovi byla uznána jakákoliv sleva, dárkový či slevový poukaz, za pořizovací cenu se považuje cena finální po odečtení této slevy. Pokud pořizovací cena u vybraných modelů bude nižší, než je uvedeno v podmínkách, akce se na zakoupený set nevztahuje.

Akce se vztahuje pouze na domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu. 

Distribuci elektronických dárkových poukazů s kódem provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

Na dárkový poukaz nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový dárkový poukaz splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách www.aeg.cz/zbavtesestereotypu při dané prodejní akci.

5.2. Nákup či uzavření smlouvy/objednávky se uskuteční v období od 17. 10. 2022 00:00 hod. do 18. 12. 2022 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění údajů a jejich odeslání v rámci níže uvedených kroků a v daných termínech:

5.3.1. registrace produktu na stránce https://www.aeg.cz/mypages/register-a-product/   nejpozději do 10 dnů od nákupu

5.3.1.1. Během registrace produktu musí účastník zaškrtnout automaticky se zobrazující pobídku, „dárkový poukaz“. Do 24 hod. obdrží účastník e-mail potvrzující registraci produktu s odkazem na registraci nákupu pro získání dárkového poukazu.

5.3.2 registrace nákupu (odkaz na registrační formulář pro registraci nákupu získá zákazník e-mailem po splnění bodu 5.3.1.1.)

5.3.2.1. Účastník musí provést registraci nákupu do 14 dnů od nákupu produktu či uzavření kupní smlouvy nebo objednávky. Registraci nákupu je možné realizovat do 1.1. 2023 23:59 hod.

5.3.2.2. K registraci nákupu je nutné doložit fakturu nebo číslo kupní smlouvy či objednávky uzavřené do 18. 12. 2022.

5.3.2.3. V případě registrace s číslem smlouvy/objednávky je nutné následně dodat finální fakturu a sériové číslo spotřebiče/spotřebičů, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

5.3.3. registrace k odběru newsletteru na stránce  https://www.aeg.cz/mypages/newsletter/  

5.4. Produkty musí být objednány nebo zakoupeny v době konání akce. V případě, že účastník prodejní akce zakoupený produkt vrátí, ztrácí na příslušný dárkový poukaz nárok.

5.5. Nárok na dárkový poukaz v rámci této akce nemůže být kombinován s jinými slevovými akcemi, které probíhaly před začátkem akce AEG tedy před 17.10.2022 a kde došlo k vystavení faktury či dodání produktu později, tj. již v době konání této promoakce.

5.6. Nabídka se nevztahuje na produkty, které jsou v době akce jen na objednání a budou dodány účastníku prodejní akce až po skončení akce.

5.7. Po ověření registračních údajů při registraci produktu, registraci nákupu a dodání finálních faktur a registraci k newsletteru bude účastníkovi prodejní akce nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný elektronický dárkový poukaz či dárkové poukazy s kódem na e-mail uvedený při registraci nákupu.  Dárkové poukazy musí být vyčerpány jednorázově během jednoho nákupu. 

5.7.1. Účastníci, jejichž registrace budou schválené v období od 17. 10. 2022 do 18. 12. 2022, získají dárkové poukazy s platností do 30. 1. 2023.

5.7.2. Účastníci, jejichž registrace budou schválené v období od 19. 12. 2022 do 31. 3. 2023, získají dárkové poukazy s platností do 31. 5. 2023.

5.8. V případě zadání nesprávného e-mailu ztrácí účastník prodejní akce na příslušný dárkový poukaz nárok.

5.9. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění údajů. Pořadatel akce si vymezuje právo vyžádat si další doklady. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebudou-li registrace doplněny, nebudou ani zpracovány. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

5.10. Tím, že účastník prodejní akce odešle registrační formulář nákupu, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu le moni s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník prodejní akce souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník prodejní akce v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.aeg.cz/zbavtesestereotypu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.